BAKOITZAREN ARABERA BAKARRIK MINSKOrtodontiko parentesi artean erabil daitezke txakurrek ziztada oker batek eragindako bi akats txarrak zuzentzeko, hortzen posizio okerra, hortzak eta masailezurrak okertzea sorraraztea. Tratamendu ortodontzia hau ziztada osasuntsu eta erosoa sortzeko erabiltzen da, eta horrek etorkizunean horrelako arazoak ekiditen laguntzen du:

Zer arreta jarri

<: <:

Giltzurrunak gainjarrita badaude, garrantzitsua da txakurraren hortzak eskuila egunero eskuila izatea. Giltza, lanabes eta kate elastikoen instalazioaren zuzentasuna egiaztatu behar duzu, baita bi astean behin albaitaritzako medikua bisitatzeko.

Zergatik deforma deforma

<:

Adutthood-eko txakurren ziztadak ia ez da erreala, beraz, behar bezala zuzendu behar da indar horiek zure txakurkumean hasiera batean agerraldia ekiditeko. Zer arrazoi ikasten dugu txakurrak ziztada okerra izatea.

Genetika

Gehienetan, hortzen moldaketa okerra zehatz-mehatz eragiten du. Kontuan izan behar da okerreko ziztadak digestio arazoei ez ezik, txakurraren erakusketaren ezaugarriei eragiten dien desabantaila ere bada, eta horrek, kasu honen ugalketa-esanahia suntsitzen du. Ez da onartzen ziztada okerra duen haztegiko txakurra, normalean, erreprodukzio gehiagora, kumeen gabezia bera ez eratzea ekiditeko.

hazle guztiek badakite zein garrantzitsua den bit egokiak kontrolatzea. Ziztadaren akatsa duten animalien aukeraketa oso gaztetatik dator, eta gizabanako perfektuak bakarrik onartzen dira tribu bikoteari, ez baitira antzeko desabantailak dituzten arbasoetan.

truke patologiak

Zenbait gaixotasun mota, batez ere gaztetan, arazo hau ekartzen dute. Gehienetan, okerreko ziztada Rakhit-ek sortzen du.

Nutrizio eskasia

<::

Txakurkumeak sistematikoki inkoherentea izanez gero, behar dituzun mineralak eta bitaminak, egitate horrek eragin negatiboa du organismo osoaren egoeran. Ziztada okeraz gain, txakurkume bat garatu daiteke eta askoz ere patologia askoz ere larriagoak dira horregatik. Garrantzi berezia dute hazten ari den txakur gorputza horrelako mineral kaltzio gisa, baita D3 bitamina ere.

<:: Äàðàíà è: entreducement! ÏàòãòòããããããããÒàãããããããããããããããíííííííííãííííííòíòííòòíòíååòåèèåèèèååèåèåååððððð <<<<

De ÷ è Ëèîí: Io ñêîðåå õîçÿåâàì IA íðàâèòñÿ à ïðèêóñ (ñîáàêó âèäèìî ïëàíèðîâàëè íà âûñòàâêè, à ïðèêóñ IA âûøåë (à âîîáùå ïåðâûé DAC ñëûøó Idi îðòîäîíòà)))) (äëÿ ñîáàê) åñëè òîëüêî ÷ Neurketa ÷ ÷ ëõõõõõõõõõãããããããããããããñüüü ! ä í í ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ â âîüüüüññññ !

äîáðàÿ ñêàçêà :? Îëåñÿ è Öåðáåð, De ÷ è Ëèîí Èçâèíèòå, ÷ Oi Éaco â ÷ óæóþ òåìó, à Anou âîîáùå ñòîìàòîëîã, êîòîðûé au IIA ïîëå ÷ èòü CoA ñîáàêå (Õàáàðîâñê)

Îëåñÿ è Öåðáåð: Îëüãà KHV ïèøåò: ðàçâåðíóòóò îðòîïàíòîãðàììó hizkuntzak, Io äëÿ Õàáàðîâñêà - ýòî âîîáùå EC ðÿäà ôàíòàñòèêèÏðîñòî II ÷ èñòèòü çóáû EEE óäàëèòü çóáíîé êàìåíü EEE CoA ó Ian â íåñêîëüêèõ AAO. Åòòõà òòòòòíåååååååååååå ..

  • ziztadak zuzentzeko beharra.
  • koroatutako kokapena edo, aitzitik, hortzen artean hutsune handiak.
  • hortz baten edo gehiagoren kurbadura.
  • GEHIAGO GEHIAGO edo goiko masailezurra.
  • mastekatzeko disfuntzioa.
<::

Haurrentzako parentesiak instalatzeko irakurketa medikoak:

Azpimarratzekoa da lehenago giltzak jantzita, diseinu partzialarentzat, erabateko onuragarria izateaz gain, ondorio larriak sor ditzakeela, hortzak esmaltearekin arazoak izan ditzakeela. Hori dela eta, adin txikiko tratamendua zilegi da mediku adierazle onak oinarritzat hartuta.

Tratamenduaren bigarren etapa normalean hamaika urte daramatza burutzen - hamahiru urte

<: <:

Hortzak animalien arazoak nahiko arruntak dira, beraz, askotan beharrezkoa da profil estuko espezialista bati laguntzea. Tratamendua hasi aurretik, dentista bisitatu behar duzu kontsultatzeko. Medikuak arazo bat ezartzen eta terapia egokia esleitzen lagunduko du.

Hortz-manipulazioak hasi baino lehen zenbait kasutan, maskotak anestesia orokorra egiten du. Hori dela eta, anestesia baino lehen gomendatzen da inkesta bat egitea, maskota osasuntsu dagoela ziurtatzeko eta anestesia berarentzat egokia dela ziurtatzeko. Hortzak tratatzea ospitalean gertatzen da, non animaliak egun bat igarotzen duen.

Honako zerbitzu hauek ematen dira hortzetako sailetan

<:

Animalien hortzak zaindu eta zaindu behar dira, elikagaien elikaduraren kalitatea, traktuaren eta beste organo batzuen funtzionamendu egokia delako. Orain, albaitaritzako terapiak katuaren eta txakurren bizitza nabarmen zabaltzen duenean, hortzak higatzeko denbora dute eta dentistaren zerbitzurako eskaria handitzen da.

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.