. ,èñðààààààààçààãããããããããããããÃîããããããããããããããããããòÒîãããããããããããèèèèèè - --ééééЕûéééééüééüñ Ñ ​​ñåðåäèíû XIX âåêà àíãëèéñêèå ñêîòîâîäû çàâåçëè â Àâñòðàëèþ âìåñòå NI ñêîòîì ïàñòóøüèõ ñîáàê - "÷ åðíûõ áîáòåéëîâ", EEE ñìèòôèëäîâ, êîòîðûå áûëè ïëîõî ïðèñïîñîáëåíû ê æàðå, îòëè ÷ àëèñü ñëèøêîì êðóïíûì ðîñòîì è òÿæåëîâàòûì òåëîñëîæåíèåì. Yoe ææææèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèõèõõõõõõõõõõõõõõõõõ

 1840 Aião çåìëåâëàäåëåö Òîìàñ Õîëÿ âûïèñàë EC Øîòëàíäèè êîðîòêîøåðñòíûõ êîëëè ÷ åðíî- ãîëóáîãî è ñåðî- ÷ åðíî-ìðàìîðíîãî îêðàñà è íà ÷ AE HE ñêðåùèâàòü ñ äèíãî, oi AEA ñàìîå ñäåëàë è äðóãîé çåìëåâëàäåëåö, Äæ. EC ëëëÀ hasten. - "õèëûûû" UUU Nu õîñèèèèèè èèèèèèèè .. .È ....

Íåñêîëüêî ïîçæå ôåðìåðû áðàòüÿ Áýãàñò EC îêðåñòíîñòåé Ñèäíåÿ ïðèëèëè õèëåðàì êðîâü äàëìàòèíà, Io êîòîðîãî ïîðîäà óíàñëåäîâàëà ðèñóíîê "ðóáàøêè" - êðàï ÷ àòî- ÷ àëûé. Äÿÿ EE èüüüüüüüüüüüüüüüüüèèüèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

 ðåçóëüòàòå áûëà ïîëó ÷ Aia ñîáàêà, ðàáîòàþùàÿ ñïîêîéíî è òåðïåëèâî, ñïîñîáíàÿ ïàñòè ðîãàòûé ñêîê íà îáøèðíûõ ðàññòîÿíèÿõ â óñëîâèÿõ æàðû è ïûëè.

1903 konektatzea ãîäóä ééèééééììììììììììììøøøøõõõ ìììììøøÒ âñññäñâäñééééééééééЕûüüüñ Â ââîîîéîîîòèèè â 1963 ã ï ï ï ï FCI - 1987 ã â ï ï ï

Blue, a a a a a a a a ð d d ðêêäíññññññüüüüüüüüü Blue 70 Ãîäàààñ èèèèë 29ë 29 29 5 5 5 ìÅñÿöå ë 7ååå.

WOOLESTON BLUE JENNY (14. 4. 967 AIAA Ðîææååèÿÿ). Ç öäûööèèèè é ééõõõõõìììììåååååññììååììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

Australian terrier Yorkshire erlatiboa hurbilena, bere ezaguna shaggy itxura ospetsua bakarra da, baina baita adimen oso altua. Hauek a guardia, umezain eta leiala laguna, aldi berean bihurtzeko gai ideal apartamentu txakurrak dira.

Australiako Terrier-en pertsonaia

Arraza historia

Kontinenteko fauna basatia ez baduzu kontuan hartzen, orduan Australiako Terriers dira hemen etorkin zuriekin eratorritako txakurren lehen arraza. XIX. Mendearen hasieran gertatu zen, Erresuma Batuko erromesak berriro ere Sydney-tik Melbourne-ra lurreratu zirenean. Horietako askok lau hankako lagunak hartu zituzten haiekin, eta horien artean Yorkshires, Skoi eta Dandy Dinmont Terriers zeuden, arraza berriaren arbaso ofizialak bihurtu zirenak.

<:

Bekadun lochmatikoen kasuan bezala, ez da dekorazioren inguruko hitzaldirik. Australiar gogorrek metodikoki puppy sukurtsal berria hartu zuten helburu bakarrarekin. Beraz, animalia graziosek beldurrik gabe egon zezaten baserrietan, eta urrezko meategietan suge pozoitsuei. Baina harrapari fauna bere erara erabaki zuen - haurra azkar jantzi zen borroka desorekatua, beraz, etxeko garaietan ikustea erabaki zuten.

<:

Australiako ile luzeko Terrier aipamen ofiziala 1868ko agirietan erregistratzen da. Garai hartan, ez da hazleen klub bakar batek arraza berri bat onartu zuen - Yorkshires Ingalaterratik nola jaio zen adierazten jarraitu zuen. Egoera 65 urte geroago aldatu da, Melbourneko txakur hazleen ordezkaritza Londresera iritsi zenean, Bigarren Mundu Gerrako atalasean, eta British Kennel Clubak bere erregistroa eguneratu zuen azkenean.

Amerikako negozio hazleekin askoz ere motelago joan ziren. 1939an, katalogoaren hedapena bertan behera utzi zuten, eta ia mende bat laurdena txakurkumeek irabazi zuten. 20 urte igaro ondoren, kaliforniako haurtzaindegietako bat izan da. Australiako zetazko haurtzaindegietako bat, ile luzeko bertsioa eta atzerrian dagoen kanelak aldi berean onartu behar izan zituen, txakurrak erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzera.

Australiako Terrier Errusiako duela gutxi agertu zen. Haurtzaindegi kopuru txikiak direla eta, arraza primari dagokio, putzu ona duten txakurkumeen kostua Yorkshires arruntak baino bi edo hiru aldiz handiagoa da. Hala ere, lau hankako bihurri hauen zale hauek ere aurkitu ziren, baina erakusketetarako edo ugaltzeko hazkuntzarako erositakoak dira, nahiz eta txakurrak hiriko apartamentuetarako aproposak diren.

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.