Nola egosi behi-zapi txakurrakRuber forma lehor batean abantaila asko ditu - etxean primeran gordeta eta zakurrak bezala. Horrelako jaki bat zure eskuekin egosten erraza da, labearen laguntzarekin.

> Horretarako, beharrezkoa da urdaila zatitan zatitzea, arratsaldeko 5ak, labean sartu labean. Gridaren behealdea kaleratutako zukua eta koipeak askatuko dituen labean instalatu behar da.

<::

Hurrengo labean 60 ºC-ko tenperatura ezarri behar duzu, aireak aireztatzeko eta 5-8 ordu lehortzeko.

<: <:

Produktu bukatua nahiko sendoa da, txakurrak bezala. Gorde kartoizko kaxa batean, oxigeno sarbidea emateko oihal poltsa batean.

Zenbat eman?

Urteko erdi-urte batetik hasita, txakurkumeak egosi den dietara injektatzen dira. Honek bere gorputza potasioa, magnesioa, B bitaminak eta PP, fosforoa, kaltzioa, by, kaltzioa.

<::

zatien tamaina berehala eratzeko da, izoztearen aurrean, hori lortzeko eta berehala bortxatzeko maskota izateko.

Zenbat aldiz?

* izotza *: garbitzea. Î î î חèÅÅÅÅÅÅ. Ñëûøàëà ðàçíûå ìíåíèÿ, â êàêîì âèäå íóæíî äàâàòü ðóáåö ñîáàêå.Åñëè âàðèòü EEE îøïàðèâàòü, áîëüøèíñòâî íóæíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ è ôåðìåíòîâ òåðÿþò ñâîè ñâîéñòâà.Åñëè ïðîìûâàòü - òîæå ñìûâàþòñÿ íóæíûå âåùåñòâàÅñëè IA ïðîìûâàòü Dene ïîäöåïèòü êàêóþ ëèáî áÿêó.Íó OAE EAE AEA Ana òàêè äàâàòü? - In, Stroke-ï ïòòòéééééééééééééééìììòòòòòòòòòòòòÉÉÉÉÉÉ

Òàëÿ: ïðîìûòü, ïðîìîðîçèòü, ðàçìîðîçèòü è äàâàòü, Aue Aua ñîâåò õîðîøèé, ðåçàòü IA êðóïíî, äàæå âçðîñëîé ñîáå, OAE EAE êîðîâû ìîãóò çàãëàòûâàòü äðÿíü, òèïà ïðîâîëîê E o. Ä.ììíííííí î ââââââü e, ààààààààààààààààààóóààààààààà ååååååóóóóó, åååååååååååååèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè ó Íàñòòíííííààüü .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Âî

* Ice *: ïàøøø ::::::::, ó ý ý àü .. .. .. .. . .. .. .. .. .. âñûûûûëüüüüüüüüüüüüîîîàà? Ñ ​​ñ â Äé ??

Gera: ó ì ì îîààààààààà. âààààïïïïààààààêê àààììÅìììììììåìããÃÃÃÃÃÃÃÃ

* izotza *: ìýôôè øøøø, èèèò, èèè â â âçìààè àààà OAE è õîðîøî, IIA IIE ñîâñåì IA íóæíûÍèêòî õîòü II òðóáàì noo ÷ àòü í åáóäåò, êîãäà IIE ÑëîíîÏóçèêãîëîïèðóåò II êâàðòèðå è ïèùèò èãðóøêîé êîãäà Ana ñïÿòÀ ÿ OAE EAE Oi ïîòåðïëþ çàïàõ.ãëàâíîå ñîñåäåé âûæèòü

Califle, etab., Etab. íà IA oe î ìììììììì òòòòüüüü ü îîòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ààààààà <<<<: ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì i i i i i i ï ï ï ï ï ï ïòòòûûììììííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Îòüàà ñîüüüàà ïüüéé îüüüééééçé. י å åÃîã òÃÃìììä ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ìììä丸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸ã ä ä è ÂÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅåÃÃÃÃÃîÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃãããããããããããããã Ðáüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüêüêüêêüêüêüêüêüêêêêêìêüêüêêêêìêüêüêêêêêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêêêüêüêüêüêüêüêüêüêüêêêüêüêüêêêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüüêüêüêüêüêüüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêüêêêüêüêüêüêüêüêüêüêêêüêüêüêüêüêüêüêüêêêüêüüååååå Áÿêê - - ààà ûûûûûûûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò <<<

* ICE *: Òàëÿ ïèøåò: òîëüêî ñóõîé Eiði Io â ñóøêå IAO èìåííî OAO ôåðìåíòîâ, IA ìèêðîýëåìåíòîâ âñÿêèõ OAI, à èìåííî ôåðìåíòîâ (oa ÷ Oi ó êîðîâû íà íà ÷ àëüíîé ñòàäèè ïåðåâàðèâàíèÿ âûäåëÿåòñÿ), êîòîðûå íóæíû ! Ð Òîææææîîîîîîîììñìñññ , aa îîîîîîîîî.

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.