Twinsbacket ezaugarria, beste seinaleekin bateragarriaÎäíàêî ñòîèò îòìåòèòü, æåíùèíà Áëèçíåöû-Ñîáàêà IA âñåãäà ñïîñîáíà ñîâëàäàòü ñ ñîáñòâåííûìè ýìîöèÿìè, ïåðåæèâàíèÿìè, ïîýòîìó èíîãäà ïîäâåðæåíà ïðèñòóïàì ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ.

, ðîæäåííàÿ IIA çíàêîì Áëèçíåöû, íåîáû ÷ àéíî òàëàíòëèâà è îáëàäàåò âñåìè íåîáõîäèìûìè äëÿ óñïåõà EA ÷ åñòâàìè: ýòî öåëåóñòðåìëåííîñòü, àìáèöèîçíîñòü è ëèäåðñòâî. Ó íåãÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃèõõõõõõõõõõõõõõõ ... Åé àåààà ÷ â â â â â â â â â â â â ââüüüüüâââüüüüèèèèâ. .Üüüèèèèè. ÝÒîäéééÉ ëèääûûûûûûûééàààéüàü üüüüüüüüü ÿòòÿòÿÿÿÿ ÿ yyy .... .Ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿíÿÿÿÿÿííííííÿÿ

æ æ áëèçííûûûààààááááààåååååààààà ååóóó üüüàóó, ëèøøøèèããããããããããããããããéééé Ä à ààààæææ ñññññññññññññññññîîîîîîîîîîòîîîîî Íåÿååõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõààààààààõõîîààîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÿõõõõõ îî îîîî îîîîîîî Ïìøøü ÷ ÷ ü åïõàÀ ìîæå øøøøø ååååíåìì óìììììììììì.

<:

ðææíààààääääääààààííààààààààààþþþþàîî üöööëëüüü å åååååååååååååååå üüëüüüüüüüüüëüüüü å Ðëëèèüüü üüüüüüîüîüüüüââè EE Ooo òèèèèèèèèÿÿÿÿÿÿòüüîîîîîîîîîîîîîõîõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

<:: <â â â ñ ñ ñ ì ì ÷ ÷ á á æ í á á á á è í á á Á õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõãõõõõõãõÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃã) ÷ Åòêñññòòàÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, îîîî ò ò ò ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Ó dut ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ç ç ç ç o e e e e e e n e e e e e ï Io Odo. Ìóíààæææ àààÀÒÜ AE, ÷ ò î aa Ååòòèèí.

Æåíùèíà Áëèçíåöû-Ñîáàêà IA ÷ òàåò ïîñòðîèòü èäåàëüíûå îòíîøåíèÿ, íàïîëíåííûå ðîìàíòèêîé, áåñêîíå ÷ íûìè ïðèêëþ ÷ åíèÿìè, II IIA ñëèøêîì íåçàâèñèìà, ïîýòîìó â áðàê âñòóïàåò, EAE ïðàâèëî, â çðåëîì âîçðàñòå.

<:00> Zer espero bi hegazkin bikiak eta pisuak loturatik? Jakina, plazara altxatutako airea erraztasuna, askatasuna eta erantzukizunik eza eza ematen du.

<:

Ingurune hau zoragarria da beren lanean elkarren osa dezaketen lagunentzat. Hala ere, Bikiak eta pisuak ezkontza sindikatuaren elkargunea eta era guztietako erantzukizunak kolapso azkarra ekar dezake. Zeinu horien arteko dibortzioen estatistikak baieztapen hau da.

Adiskidetasuna eta lana

<:

Bikien eta eskalen seinaleen bateragarritasuna adierazten du elkarren ulermena berehala gertatzen dela. Olatu berean bizi diren bezala, seinale sozialak beti aurkituko lukete zerbait hitz egiteko, gutxi gorabehera antzeko emozioak bizi ahal izateko. Oso puntu garrantzitsua da bi seinaleentzat, bata bestearen aurrean, arimaren ulermena aurkitzen dute. Dibertigarriak eta interesgarriak dira, pozik egongo dira elkarrekin lan egitea edo elkarrekin bidaiatzea.

Bikien eta eskalen batasuna honela deskribatu daiteke: buru bat ona da eta bi hobeto. Bi pertsonaia sortzaileen tandemean, ideia sinestezinak jaiotzen dira, baina norbaitek inplementatzeko beharrezkoa zen. Hirugarren honek, ziurrenik, besteen eskalak eramateko xarmangarri eta gai izango da. Eta, ondoren, errutina lan guztiak zorigaiztoko horren sorbaldetan eroriko dira eta aireko jaiotzak proiektu berria sortuko du. Ez bikiak ez eskalak ez dira gaia amaieraraino ekartzeko.

Gemini eta eskalak - Sexu-bateragarritasuna

Gizonezko eskalak bere maitasun sareak jartzen ditu: itxura xarmangarria, irribarre misteriotsua eta mundua edertasun eta harmoniaz betetzen duen guztiari buruzko hitzaldi luzea. Emakumezko bikien arraroa ez da sedukzio morroiaren kakoan eroriko. Bikien eta eskalen seinaleen bateragarritasuna ikusita, batasun honetan erantzukizuna gehienak gizon baten sorbaldetan eroriko da.

<:

Seguruenik ez dago bere buruari galderarik egingo ez zionik: "Zerk zehazten du nire patua?" Hala ere, esan daiteke jaiotze-datak pertsonaia eta bizitzan eragiten duela. Hala ere, beharrezkoa da pertsona bat jaio zen konstelazioa ez ezik, jaiotze urtea ere kontuan hartuta! Sinbiosi interesgarrienetako bat txakurrak eta bikiak konbinatzea da. Izan ere, txakurraren konbinazio honetan ia ezer geratzen da, baina dena ordenan baizik.

Gemini txakurra: ezaugarri orokorra

<::

Txakurren biren konstelazioaren azpian jaiotako pertsonek pentsaera berezia dute, debozioa eta leialtasuna bezalako ezaugarri horrekin enbaxatuta daude. Gemini-txakurrak fidagarriak izan daitezke beti. Ondo garatu dira adeitasun, irekitasun, justizia eta leialtasun gisa. Antzeko konbinazioa, leuna eta malkartsua duten pertsonen izaera. Hauek dira zintzotasuna, dedikazioa, leialtasuna bezalako propietateak dituen lagun fidagarrienak. Maitasunari erabat ematen zaizkio, beti jarrera jarriz lehenik.

Gemini-txakurrak garrantzitsuak dira eta dena kontrolatzen dute. Pertsona horiek zorrotzak dira, adimen handia dute eta ezinbesteko energia energetikoa dute. Edozein esparruetan gauzatu daiteke.

Haurren ezaugarria

<: <: <:

Txakurren urtean jaiotako haurrak oso lotuta daude etxeari, beren familia estimatu eta maite dute, ez dira traizioa egiteko gai. Zintzoak dira, alaiak, devoto, zaintzea, erreskatera etortzeko prest daude beti. Ondo ikasi eskolan, diziplinatua, zintzoa eta adeitsua.

Haurrak bikiak xarmangarriak dira, maite dituzte maite eta atseginak. Barreak dira, askotan arreta handitzea eskatzen dute. Irakurtzen hasieran irakurtzen, askotan ezohiko istorioak sortzen dira, beren irudimen ezin hobea. Eskolan ondo joan daitezke, baina nagikeria bezain kalitate handiak dira.

Gizonak

gizonezko bikiak izaera bolumen sendoa du. Ez du konplexurik, beldurraren sentsazioa ez da ezagutzen. Oso ondo garatutako intuizioa duen oso trebea da. Lehentasunez, beti dago karrera, bere gizon bikia duten gizonezkoak ia denbora guztian dedikatzen dutenak dira.

<:
Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.