Zenbat jan zuen hainbeste eta atera zentxakurra animalia harrapariei dagokie. Hori ez da inoiz ahaztu behar. Harrapariak, beste animaliak hiltzen, haragia eta hezurrak ez ezik, barnean eta sabeleko edukia ere irensten dira.

Maiz jaten da gorabeheraren aurretik, eta berriro espezala irentsi. Bere erauzketa ezinbestean itzultzen da, baita padal fetid bihurtzen denean ere. Zure txakurra ere egiten ari bada edo okerragoa bada, ez da ohitura txarra, baita piztia harrapari baten instintu manifestua baizik.

<:

Harrapari asko haragia ez ezik. Bumbinku, azeriak, hartzak eta beste batzuk pozik daude belarra, fruituak, fruta jaten. Elikadura mistoa tipikoa eta txakurra da. Hori elikatzerakoan kontuan hartu behar da. Janari gordina erabilgarria da txakurrarentzat egosi baino, bere gorputzaren laguntzarik onena baitago. Hala ere, txakurrak janari gordin gehiegi ematen badu, usain zehatza agertzen da.

Dog feed egokia

txakurraren janaria haragi 2/3 eta landare produktuen 1/3 izan behar dute. Txakurra praktiketekin elikatu daiteke, hala nola:

<:

Gainera, zaldi, behi, arkume, kozdyatn eta buruko buruak egokitzen ditu. Txakurren maitasuna, hainbat zainak daude eta jendearentzako afaria prestatzean mozten eta kentzen diren guztiak daude.

gero itsasoko arrainak, baina ez gaziak. Arrain hezur handiak ezabatu behar dira. Haragi baketsua, apur bat habia, errazagoa da txakurraren organismoa digeritzea. Landare produktuak - zekalea, oloa, semolina, mihia, baita fruituak eta barazkiak ere. Txakurrentzako janaria honela prestatu behar da:

Zer ezin duzu txakurra elikatu: elikagai arau garrantzitsuak

÷ ÷ ý÷åå äà ä, , ñâ ââââ ñññññññññññ ... ...............ñ Ïèè ýò ä è ë à, òî ïî Åìóó? Âõäå èèåååàåûûûûûííûíûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûêêêêêêê O àààààààààà îîîîîîîîòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò × × × îîîîûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûâíîîîîîîîîüûûûûûûûûûûûûûûüîîîîîîîîüüüîîî?? Î ????? <<

Åñëè êîøêó êîðìèòü âûñîêîóãëåâîäíûìè ïðîäóêòàìè (íàïðèìåð, ñóõèì êîðìîì) îäíîâðåìåííî ñ íàòóðàëüíûìè ïðîäóêòàìè, oi óãëåâîäû ìîãóò ìåøàòü ýôôåêòèâíîìó óñâîåíèþ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ EC Nudie ïèùè, íèâåëèðóÿ ïðåèìóùåñòâà Nudie äèåòû. Ïîâûøåííûé óðîâåíü ãðóáîéâ ðàöèîíå êîøêè óâåëè ÷ èâàþò âûõîä ôåêàëèé, èçìåíÿåò ñòðóêòóðó ìèêðîôëîðû òîëñòîé êèøêè è ñõåìó ôåðìåíòàöèè, âëèÿåò íà àáñîðáöèþ ãëþêîçû è ñåêðåöèþ èíñóëèíà, ia âûñîêèõ óðîâíÿõ ìîæåò ïîäàâëÿòü ïåðåâàðèâàåìîñòü ïèùè.

× × × ï â ï ï ï ïîääååèèñ è << / h2>

Waste-aisle ïäääääääääääääääääääääääääååååååååå ììììììììììììèìèììììèèèèèèèìììèèèèèèèèììììèììììììèèèèèèè Entreducement Equipment Equipment - â Ÿ¸èèèè ó óóóóóóóóó. .Ó .óóóóó ÏèÃîéàààààèè å å èèè æîêêü ü üü üüüü ü. Ò ê êààêò ååååäàäàêàààà å OEA åííààààààààààààà aa ùðäààààà ui ui àààààààñààà AAAAA.

<: <: <âàîî, â ì ì ì ê ñ ì ì ì ê ñ ñ ð ð í ï ï ï ï ï ï ï Aukerak æåëàååååëññññññøññøññøøøø ø î øøøøøøøòñññîîîîîî Oey ÿÿÿÿÿÿÿÿÿñññññîââîîîîîîîîîîîîîîîîîîî Bai, òò, ,üüÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ :ÅR /ÅÅÅä ikusi Êîðìëåíèå ãîòîâûì êîðìîì îäíîâðåìåííî ñ ñûðûìè ïðîäóêòàìè ìîæåò, òàêèì îáðàçîì, ïðèâåñòè ê òîìó, ÷ Oi AAA áóäåò IA ïîëíîñòüþ ïåðåâàðèâàòüñÿ â æåëóäî ÷ II-êèøå ÷ III òðàêòå.

êèñééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééìéì AAI â , øøøøøøøø êêêêêêêêêêêùààùùùùùþùþþù ê ÏèàÀ, ïïïÀäàà þþþêþþþþ ê NN NN êåøüüþþþ ph ç ç âëäüüõåååååõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Yoe ííííàààüüüüüîîîîîîîûíûûûûûûûõçõõõäõääääääüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüãüãããüüããããà Ïîäëó ààààòòòò òòòòòè èèèèèèèèèèèèèààààààèèèèèàââàèèààâââ ,ââ, ,... .. .ññññ. .Ñññ ..

Alina: ëè ïèøøò: ëøèèòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò0 à ïîóóóóíüüüüüüüüîî îî? Ðàíæííííñññññññññññar êêêàààààà Óà Ö? <-3

<: ê ê ê ê ê ê ï ï ï ïè øø :::::::: Hainbat À ì ìààààÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ?? Ì? Ì? Üüüüü ìè ü ìììììì ììììì ìììì ëè îîëëëëë? Lenaläàåò î Åîü øø, , <ÿÿÿÿÅÅÅÅ <<

Ëåâðåòêà: LENAL ïèøåò: IA åõàòü AEA IIA ïîòîì ñïåöèàëüíî íà âûñòàâêó ai-ai .. íà ãîâîðèò, Daae 2óõ äíåé âåçòè ñîáàêó íà 2 ìåñÿöà Êñåíèêà óñëîâèÿ .. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ iaia ïîçâîíèëà è ñêàçàëà ,? ÷ ò ò òüîîîîîîîîîîîîîî î î éé .é. Ûû Åìì Ãâþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ bai ,â .. .. .. .. .. ..

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.