Afrikako txakur basatiak Afrikako izaki ikaragarriak masailezur indartsuekinàôðèàà ìììì. Aa ïëùàüü ÿÿÿÿÿ IIII 30õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõîõîîîøøøøøø AAAAA Âôèòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃãõêêêêêêêêàà .àààààêêêêêõõõõêêêêêê Èìåííî çäåñü îêîëî 200 òûñÿ ÷ EAO íàçàä íà ÷ àëàñü èñòîðèÿ ÷ åëîâå ÷ åñòâà, çäåñü ðîæäàëèñü è ðóøèëèñü èìïåðèè, ãðåìåëè ïîëèòè ÷ åñêèå è ðåëèãèîçíûå âîéíû, ñòðàíû ñòàíîâèëèñü êîëîíèÿìè è âîçâðàùàëè íåçàâèñèìîñòü.

ide ýòîì Àôðèêà ÷ Aua âñåãî âîñïðèíèìàåòñÿ EAE ãèãàíòñêàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñàôàðè, áóäòî ýòî îòäåëüíàÿ ñòðàíà, ia âòîðîé II ðàçìåðó êîíòèíåíò â ìèðå. È õõõõõõõõõõõõååååååååååååååååéîîîîîñénééîîîîîéééééééééééééòéééééòòéééòòòà

Ãðàíäèîçíûå IA ÷ AOE, õðèñòèàíñêèå ñîáîðû, êîòîðûå ìîãóò ñîïåðíè ÷ àòü ñ åâðîïåéñêèìè, ïàìÿòíèêè èñòîðèè, âîêðóã êîòîðûõ ôîðìèðîâàëèñü öåëûå íàðîäû, òðàäèöèîííûå ïîñòðîéêè è ñàìûå ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè Ana ýòî àôðèêàíñêàÿ àðõèòåêòóðà.

 Àëèèññéééééè è íàààààûûûûûîòòààààààààà - - - ññññññòòòèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè .è ............ Ýà âà â â â î î â â â â â í â í í í â í í í â í í â í í í í â í í â í í â í í â í â í í è ààààààÅÅÅÅÅÅåòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò0  1982 Ãîäåããããããããããããããããããããããããããããããããããîîîîîîîîîîîîîî Ãàðäàÿ ïðèìåð òðàäèöèîííîé àðõèòåêòóðû äîëèíû ICAA, îäèí EC êñàðîâ ñ ãëèíÿíûìè è ãèïñîâûìè ñòðîåíèÿìè, â òîì ÷ Enea äâîðöîì, íàïîìèíàþùèì ðàáîòû Àíòîíèî Ãàóäè.

Ìóçåé âàëþòû (Moneta Museum), iaia EC ãëàâíûõ äîñòîïðèìå ÷ àòåëüíîñòåé Àíãîëû, íàõîäèòñÿ â ñòîëèöå ñòðàíû Ëóàíäå íàïðîòèâ äðóãîãî ïàìÿòíèêà ìåñòíîé àðõèòåêòóðû Íàöèîíàëüíîãî áàíêà. Äâàèèÿÿÿèèèÿÿèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèûûèèûûûûûû Áàêàààààààëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëénååå à à óççééééììììòòòòò îîîîî cîîîîîî cãããããÃãîààéíàà.

Leopard, Afrikako txakurrak eta Hienak antilope baten alde borrokan ari dira, ez baitago presarik amore emateko

Turistek (Hegoafrikan) zortea izan zuten faunaren bizitzatik oso ekaitz eszena ikustea. Kanpalekutik irten ondoren, ia berehala nabaritu zuten lehoinabar bat, Imhalu-k hil zuen lurrean (batez besteko balioaren antilopea afrikarra).

Afrika lehoi erraldoiak dituzten jende gehienekin lotuta dago. Baina animalia al da? Sfari arriskutsuena? Oso zaila da harrapari horiek izaki oso lasaiak direla, eta horri buruz gaur esango dizugu. Hienak buruz hitz egingo genuke, baina izaki maltzur horiek bizirik atera zirenak aurkitu genituen. Ezagutu - Afrikako txakur basatiak!

<:

Nahiz eta animalia horiek hyienial gisa, baina beren parametroetan otso gorri bat bezala. Pertsonaien tamaina nahiko txikia da - 70 cm baino ez dira haiekin, baina ziztadak beste lagun batzuen artean indartsuena da. Hezur estua jateko haientzat hazia klik egin nahi dugun bezala.

txakur bakar batek ezin du bizitzea - ​​ez ziren ehiza independentearen bila, nahiz eta masailezur indartsuak izan. Beraz, 15-20 buruko artaldeetan kolpatzen dira. Alpha-gizonezko eta alfa-emakumezko koadrila buru dute, antolakuntza irtenbide guztiak hartzen dituztenak dira eta bakarrik eror daitezke.

bere arteko artalde bat oso atsegina da, alfa emakumezkoen seme-alabak eta zauriak, gaixoak eta zaharrak zaintzea. 2,5 urte bitartekoak izanik, andereñoek bertako lekuak utzi eta talde berri batera joaten dira, eta beraiek kumeak eman ahal izango dituzte. Beraz, gizonezkoak emakumeak baino handiagoak dira beti.

<:

orain esango dizugu zergatik jotzen diren harrapari horiek. Ekintzen komunitateari eta koherentzia da. Taldeka konbinatuz, harrapakinak betetzeko gai dira, tamaina baino hiru aldiz handiagoa baita. Agian Afrikako txakurrak kontinente ehiztaririk ezin hobeak dira. 10 sakrifizio bakarra azalduta, eta hori ez da ona eta segurtasuna.

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.