Royal Canin Royal Kanin Skin atopy eta dermatoses dituzten helduen txakurrak laguntzaONARPENA - ïîëíîðàöèîííûé äèåòè ÷ åñêèé Eiði äëÿ ñîáàê, ïðåäíàçíà ÷ åííûé äëÿ ïîääåðæàíèÿ çàùèòíûõ ôóíêöèé êîæè ide äåðìàòîçàõ è ÷ ðåçìåðíîì âûïàäåíèè øåðñòè. Clamping ñøøûìåååõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ <<<<

Ekipamendua:

Jabetza N A â i ïåòäàììììàààñàààüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüàààààààààààààà I äâõõõñööåååååèñèñññññññññññ ìàààìììììììììààààààààüüüüüüüüüüüüãüüàààààààààà <

ïêêààß:

Azaleko SPPORT PHIUMÿàõõ õõõõõõõõõõõõõ ïàíõõõõõõõõõõõõõõõèèè o õõõõõääääääääääääääääõõõõõõõõõõõõ o .õõõõõõõõ. ÏèîèèèõõõõõèèèèèèèèèèèõõòåÒ âââââííààààààåååååååååå ãàààààààààààààààààííííííí .......

den, äåãèäðàòèðîâàííûå áåëêè æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ïòèöà), ãèäðîëèçàò áåëêîâ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (âêóñîàðîìàòè ÷ åñêèå äîáàâêè), æèâîòíûå æèðû, ðàñòèòåëüíàÿ êëåò ÷ àòêà, ðûáèé æèð, ìèíåðàëüíûå âåùåñòâà, ñâåêîëüíûé æîì, ñîåâîå ìàñëî, ýêñòðàêò àëîý bat (% 0,06), ìàîîîîååÒåààààààààòò ããããããããããããî Ioo îàààààààåàîîîîîîîà <<

ñîñèèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ: OO:

ÁÅëêêè:% 23,0 - âûûû:% 15,0 - ìèàüüüûûûûûåñââÒââââââââââââ ::: aa: aa: â: O:% 3,4 -  1 EA: íÅççûûûûåííûûåòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÒû: 30,4 à - EPA & DHA: 6.0 à - æ ûûûûûòòîòòÒûååååååÀÀ 3: 12,0 bat - ûûûûûòòòòòòòòåååååååååààààààààààíèííííèí :::::::::: e: <<<<<<

äáááè (e):

ïòòüüååååååååèèè :: Âèòííí A: 29500 ME, Âèòííí D3: 800 ME, Âèòííèèè C: 280 IA, æëççîîîîîî Ã, EIA: 3,9 Ð, AIU 12 IA, ÐÃÀíÅöö: 51 Ð Öèíê: 129 IA, Ceëeí: 0,08 IA -Ýêñòðàêò êóðêóìèíà: 4,4 ãÒåõíîëîãè ÷ åñêèå äîáàâêè: Êëèíîïòèëîëèò îñàäî ÷ íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: 10 a - Êîíñåðâàíòû - Àíòèîêèñëèòåëè

.

Skin laguntza - full dieta txakur jarioa, babes azala funtzioak mantentzea dermatoses eta gehiegizko zehar diseinatutako Artilea erortzen. Oinarrizko gantz azidoen eduki handia duten janaria.

- larruazaleko osasuna. Produktuaren osaeran mantenugai sortak larruazaleko babes mekanismo naturalak eta haren birsorkuntza prozesuak mantentzen laguntzen du.

- EPA / DHA. Eyko-eserlekuak eta subcosanene omega-3 gantz-azidoek digestio-sistemaren eta larruazaleko osasuna mantentzen laguntzen dute.

Cookieak erabiltzen ditugu
Cookieak erabiltzen ditugu gure webguneko esperientzia onena ematen dugula ziurtatzeko. Webgunea erabilita, gure cookieak erabiltzea onartzen duzu.
Baimendu cookieak.